whatsapp

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

   ARDIÇ ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

            KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un13.maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

 

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok Ap. No: 6/2/31 Bağcılar / lstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı

Elektronik

Posta (KEP)

Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

 

ardic@hs02.kep.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde

Bulunan

Elektronik

Posta Adresi ile

Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanılmak suretiyle

 

 

ardic@ardic.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Şirketimiz İlgili Kişi’nin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

 

2.      Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri,iş ortağı,çalışan adayı,eski çalışan,üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

☐   Müşteri

☐   Ziyaretçi

☐   İşortağı

☐   Diğer:……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

 

☐   Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

 

☐   Diğer:

……………………………………………………..

☐   İşBaşvurusu/ÖzgeçmişPaylaşımıYaptım

 

Tarih : …………………………………………………………………..

 

☐   Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

4.           Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5.           Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimize evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi

Adı Soyadı       :

Başvuru Tarihi :

İmza               :

3