whatsapp

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.ardic.com.’da yer alan Ardıç Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu ARDIÇ ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’dir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • İletişimin sağlanması
 • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması 
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşacak uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi

c) İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Kimlik verileriniz (Ad-Soyad, cinsiyet bilgisi, medeni durum v.b)
 • İletişim Verileriniz (Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi)
 • Eğitim Verileriniz (Eğitim durumu, üniversite ve fakülte bilgileri, mezuniyet tarihi, eğitim ile ilgili sertifikalar)
 • İş Deneyim Verileriniz (Meslek adı, Yetkinlik sertifikaları, yabancı dil ve ofis programları bilginiz, Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz, firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Görsel ve İşitsel Veri (Fotoğraf, Kamera Kaydı)
 • Ve tarafınızdan özgeçmişiniz içerisinde şirketimize iletilen sair kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz ve kimlik/sürücü belgeleri üzerinde yer alan din ve sağlık verisi gibi veriler)

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları ve Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, ARDIÇ ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

f) Diğer Haklarınız: 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, şirketimizi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketimizin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adaylarına bilgilendirme yapılacaktır.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ardic@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.